Komunikaty nawigacyjne

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w związku ze wzrostem poziomu wody na Wiśle i dalszą jego tendencją wzrostową, w dniu 15.06.2017 r. został rozpiętrzony elastyczny próg  piętrzący w km 223+635 rzeki Wisły w Połańcu.

 

Ruch żeglowny na przedmiotowym odcinku rzeki odbywa się bez ograniczeń.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w dniu 19.06.2017 r.  nastąpi obniżenie piętrzenia na Stopniu Wodnym Kościuszko o 0,10 m, tj. od rzędnej 203.50 m n.p.m. (NPP) do rzędnej 203.40 m n.p.m. w związku  z koniecznością wykonania remontu na SW Kościuszko.

 

W tym dniu prowadzone będą  prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym sektora nr 2, polegające na nałożeniu warstwy malarskiej na powierzchni sektora od strony wody górnej.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w dniu 24.06.2017 r. w godz. 21.30-23.30  zostanie zamknięty szlak żeglowny na Wiśle na odcinku od km 76+450 (Most Dębnicki) do km 77+190 (Most Grunwaldzki), w związku z organizowaną przez Krakowskie Biuro Festiwalowe imprezą "Wianki – Święto Muzyki" (na podstawie Zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie nr UZS-450.9.2017  z dn. 12.06.2017 r.).

 

Organizator imprezy ma obowiązek oznakować przedmiotowy odcinek szlaku znakami żeglugowymi A.1, zgodnie  z załącznikiem nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z  2003 r. Nr 212 poz. 2072) na prawym i lewym brzegu rzeki powyżej mostu Dębnickiego oraz na prawym i lewym brzegu poniżej mostu Grunwaldzkiego. Pod znakami powinny zostać umieszczone tablice informacyjne o treści: "obowiązuje w dniu 24.06.2017 r. w godz. 21.30 -23.30, nie dotyczy jednostek zabezpieczenia ratowniczego WOPR". Oznakowanie wyznaczonego odcinka Wisły należy wykonać pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12 6560496).

 

W rejon wyłączony z ruchu żeglownego mogą wpływać tylko statki biorące udział w zabezpieczaniu imprezy.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w związku z niskim poziomem wody na Wiśle, w dniu 12.06.2017 r. został uruchomiony  przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. elastyczny próg  piętrzący w km 223+635 rzeki Wisły, co powoduje brak możliwości przepłynięcia  jednostek o wymiarach większych niż: 8m długości, 2,20 m szerokości i 4 m wysokości oraz głębokości zanurzenia 1,20 m. Mniejsze jednostki pływające, spełniające powyższe kryteria, mogą zostać przewiezione, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyżurnym Inżynierem Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

 

Rejon progu piętrzącego zarówno od strony wody górnej jak i dolnej został oznakowany właściwymi znakami żeglownymi oraz sygnalizacją świetlną.

Komunikat nawigacyjny nr 6 na dzień 09.06.2017 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec, Oświęcim, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).

Komunikat nawigacyjny nr 6 na dzień 9.06.2017 r. [PDF 0.21 MB]

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w dniu 24.06.2017 r. w godz. 10.00-14.00 na odcinku Wisły w km 87+500-89+500 zostanie częściowo zamknięty szlak żeglowny na Wiśle, w związku z organizowaną przez Klub Kajakowy "Na Fali"  imprezą kajakową (na podstawie warunków przeprowadzenia imprezy ustalonych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie w zezwoleniu nr UZS-450.8.2017 z dnia  30.05.2017 r.).

 

Pływanie kajakami odbywać się będzie wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisły w rejonie przystani żeglarskiej Yacht Klub Polski, w odległości nie większej niż 40 m od lewego brzegu, tak aby szlak żeglowny pozostawał wolny przy brzegu prawym. Przedmiotowy odcinek Wisły zostanie oznakowany przez organizatora imprezy żółtymi bojami i znakami żeglugowymi C.5, z zaznaczeniem, że szlak żeglowny jest oddalony od brzegu lewego o 40 m  oraz znakiem B.6 z ograniczeniem prędkości do 5 km/h, zgodnie z załącznikiem nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 212 poz. 2072).

 

Oznakowanie w/w odcinka Wisły organizator imprezy  wykona pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel.  12 6560496).

 

W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko statki biorące udział w zabezpieczaniu imprezy.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w dniu 10.06.2017 r.  w godz. 11.00-14.00  na odcinku Wisły od km 75+450 (ujście rzeki Rudawy) do km 76+450 (Most Dębnicki) zostanie częściowo zamknięty szlak żeglowny, w związku z organizowanymi przez Klub Sportowy "Nadwiślan" regatami kajakowymi  "O Złoty Dzwon Zygmunta" (na podstawie warunków przeprowadzenia imprezy ustalonych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie w zezwoleniu nr UZS-450.7.2017 z dnia 29.05.2017 r.).

Regaty zostaną przeprowadzone wzdłuż lewego brzegu Wisły w km 75+450-76+450 w odległości nie większej niż 40 m od lewego brzegu, tak aby wolny szlak żeglowny pozostał przy brzegu prawym. Wyznaczony odcinek szlaku żeglownego należy oznakować odpowiednio żółtymi bojami i znakami żeglugowymi C.5 z ograniczeniem, że szlak żeglowny oddalony jest od brzegu lewego o 40 m oraz znakiem B.6 z ograniczeniem prędkości do 5 km/h, zgodnie z załącznikiem nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212 poz. 2072). 

 

Oznakowanie wyznaczonego odcinka Wisły organizator imprezy pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny w Krakowie  – tel. 12 6560496).

 

W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko jednostki biorące udział w zabezpieczaniu regat.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w dniu 24.06.2017 r. w godz. 16.00-18.00  na odcinku Wisły od km 74+450 (ujście Rudawy) do km 77+500 (na wysokości przystanku wodnego przy hotelu Forum) zostanie częściowo zamknięty szlak żeglowny w związku ze spływem łodziami i tratwami w ramach organizowanej przez Fundację WABAWBAW i Panią Cecylię Malik  imprezy "6 Wodna Masa Krytyczna" (na podstawie warunków przeprowadzenia imprezy ustalonych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie w zezwoleniu nr UZS-450.6.2017 z dnia 30.05.2017 r.)

 

Powyższy spływ odbywać się będzie wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisły, na odcinku od km 75+450 do km 77+500, w odległości nie większej niż 40 m od lewego brzegu, tak aby szlak żeglowny pozostawał wolny przy brzegu prawym. Przedmiotowy odcinek Wisły zostanie oznakowany przez organizatora imprezy żółtymi bojami i znakami żeglugowymi C.5, z zaznaczeniem, że szlak żeglowny jest oddalony od brzegu lewego o 40 m oraz znakiem B.6 z ograniczeniem prędkości do 5 km/h, zgodnie z załącznikiem nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003r. Nr 212 poz. 2072).
Oznakowanie w/w odcinka Wisły organizator imprezy wykona pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel.  12 6560496).

 

W rejon wyłączony z ruchu żeglownego mogą wpływać tylko statki biorące udział w zabezpieczaniu spływu.

Komunikat nawigacyjny nr 5 na dzień 09.05.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec-O, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).

Komunikat nawigacyjny nr 5 na dzień 9.05.2017 r. [PDF 0.21 MB]

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że z dniem 13.04.2017r. zostaje otwarty po przerwie zimowej szlak żeglowny (przy ograniczeniu jego parametrów) na rzece Wiśle na odcinku od km 0+000 do km 295+200 oraz na Kanale Łączańskim na całej jego długości.

 

Jednocześnie informujemy, że podczas uprawiania żeglugi należy zachować szczególną ostrożność w związku z brakiem możliwości zapewnienia głębokości tranzytowych odpowiednich dla klasy drogi wodnej określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.05.2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. nr 77 z 2002r. poz. 695).

 

Szczegółowe informacje o utrudnieniach w żegludze na drodze wodnej podane są na stronie internetowej www.krakow.rzgw.gov.pl,  w zakładce "Szlaki żeglowne – Utrudnienia".

 

Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko i Dąbie odbywają  się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.

 

Aktualnie nie przewiduje się żadnych robót na obiektach hydrotechnicznych oraz robót regulacyjnych w korycie rzeki, które skutkowałyby zamykaniem szlaku żeglownego.

Komunikat nawigacyjny nr 4 na dzień 09.04.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

  1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200 – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016 r., obecnie trwają prace związane z wytyczeniem i oznakowaniem szlaku żeglownego, przewiduje się jego otwarcie do dnia 14.04.2017 r.
  2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016 r., przewidywany termin jego otwarcia  - do dnia 14.04.2017 r.

Komunikat nawigacyjny nr 3 na dzień 09.03.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

  1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

  2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

Komunikat nawigacyjny nr 2 na dzień 09.02.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1.    rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

2.    Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

Komunikat nawigacyjny nr 1 na dzień 12.01.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

  1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016r. ze względu na okres zimowy,
  2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.



Komunikat nawigacyjny nr 1 na dzień 12.01.2017 r. [PDF 0.09 MB]

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w związku ze wzrostem  poziomu wody na Wiśle i dalszą  jego tendencją wzrostową, w dniu 06.10.2016r.  w godzinach południowych został rozpiętrzony elastyczny próg  piętrzący w km 223+635 rzeki Wisły w m. Połaniec.

Ruch żeglowny na przedmiotowym odcinku rzeki odbywa się bez ograniczeń.

Śluzowanie statków przez śluzę stopnia wodnego Kościuszko w przypadku wystąpienia niskich przepływów wody w rzece Wiśle.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że śluzowanie przez śluzę przy SW Kościuszko odbywa się w porze dziennej tj. od wschodu do zachodu słońca bez ograniczenia liczby śluzowań.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że odcinek drogi wodnej na rzece Wiśle od km 66+400 (stopień wodny Kościuszko) do km 80+875 (stopień wodny Dąbie) jest przystosowany do uprawiania żeglugi nocnej (nie dotyczy śluzowania przez śluzy).